AKCE: Využijte nyní dopravu ZDARMA + DÁREK pro objednávky od 990 Kč!

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost SAB Shop s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SAB Shop s.r.o., se sídlem Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 09780203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342468 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: 

1.2.1. adresa elektronické pošty: vase@manulo.cz

1.2.2. telefon: 774 407 109. 

1.3. Na Vaše dotazy či připomínky správce odpoví do 3 dnů.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. SUBJEKTY ÚDAJŮ, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVODY

2.1. Zpracování osobních údajů zákazníků

2.1.1. Správce o svých zákaznících zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa.

2.1.2. Správce o svých zákaznících zpracovává osobní údaje za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

2.1.2.1. uzavření a splnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, a dále za účelem ochrany práv souvisejících se smlouvou nebo předsmluvní odpovědností, a to po dobu běhu promlčecí lhůtě k uplatnění práv správce;

2.1.2.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

2.1.2.3. zasílání obchodních sdělení správce zákazníkům prostřednictvím e-mailu, a to na základě oprávněného zájmu správce.

2.2. Zpracování osobních údajů uchazečů o dodavatelskou spolupráci

2.2.1. Správce o uchazečích o dodavatelskou spolupráci zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo.

2.2.2. Správce o uchazečích o dodavatelskou spolupráci zpracovává osobní údaje za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

2.2.2.1. provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy, a dále za účelem ochrany práv souvisejících s předsmluvní odpovědností, a to po dobu běhu promlčecí lhůtě k uplatnění práv správce.

2.3. Zpracování osobních údajů dodavatelů

2.3.1. Správce o dodavatelích zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo.

2.3.2. Správce o dodavatelích zpracovává osobní údaje za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

2.3.2.1. uzavření a splnění smlouvy mezi dodavatelem a správcem, a dále za účelem ochrany práv souvisejících se smlouvou, a to po dobu běhu promlčecí lhůtě k uplatnění práv správce;

2.3.2.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

2.4. Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.manulo.cz

2.4.1. Správce o návštěvnících webových stránek zpracovává následující osobní údaje: IP adresa.

2.4.2. Správce o návštěvnících webových stránek zpracovává osobní údaje za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

2.4.2.1. esenciální, konverzní, sledovací, remarketingové, analytické a statistické účely, a to na základě souhlasu cookies.

2.5. Zpracování osobních údajů osob, které správce kontaktují prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na webových stránkách www.manulo.cz 

2.5.1. Správce o osobách, které správce kontaktují prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na webových stránkách www.manulo.cz, zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail.

2.5.2. Správce o osobách, které správce kontaktují prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na webových stránkách www.manulo.cz, zpracovává osobní údaje za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

2.5.3. z důvodu zákaznického servisu a udržování kontaktu s veřejností, právním důvodem je oprávněný zájem.

2.6. Zpracování osobních údajů osob, které správce kontaktují telefonicky

2.6.1. Správce o osobách, které správce kontaktují telefonicky, zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení a telefonní číslo.

2.6.2. Správce o osobách, které správce kontaktují telefonicky, zpracovává osobní údaje za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

2.6.3. z důvodu zákaznického servisu a udržování kontaktu s veřejností, právním důvodem je oprávněný zájem.

2.6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

III. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, běhu promlčecích lhůt, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

IV. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zpracovateli Vašich osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce účetní, právní a technické služby související s provozem e-shopu www.manulo.cz, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů mohou být marketingové agentury spravující internetové reklamy, rozesílku obchodních sdělení a analýzu dat. 

4.2. Příjemci Vašich osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

5.2. Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

5.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

VI. ZMĚNY ZÁSAD

6.1. Správce všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách www.manulo.cz a verze těchto zásad pro Vás archivuje, abyste k nim měli přístup i v budoucnu.

VII. ÚČINNOST

7.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.