AKCE: Využijte nyní dopravu ZDARMA + DÁREK pro objednávky od 990 Kč!

Reklamační řád

obchodní společnosti SAB shop  s.r.o. se sídlem Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 09780203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342468 (dále jen „prodávající“) zpracován podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“). Případné reklamace se vždy snažíme vyřídit k Vaší spokojenosti.

 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si zákazník od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož v záruční době zákazník uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

2. ZÁRUČNÍ DOBA

2.1. Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží zákazníkem s výjimkami stanovenými zákonem.

2.2. Tato záruční doba může být kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu zboží. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby, v případech, kdy:

  • údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do/best before" nebo "datum minimální trvanlivosti"
  • údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců
  • v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému
  • údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze zboží používat
  • nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření

2.3. V případě reklamace zboží se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.

2.4. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

3. KDY REKLAMOVAT 

3.1. Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo se v záruční době zboží objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

3.2. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které prodávající poskytuje nad rámec objednávky zákazníka. Prodávající rovněž upozorňuje, že obrázky zboží na webových stránkách prodávajícího mají ilustrační charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

3.3. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

3.4. V případě, že zákazník přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli (viz Obchodní podmínky článek 6).

3.5. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží.

4. JAK REKLAMOVAT

4.1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se na nás obrátit emailem na adresu vase@manulo.cz, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

4.2. Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodávajícímu tímto způsobem: zboží odeslat balíkem bez dobírky na adresu prodávajícího: SAB shop s.r.o., Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7.

4.3. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál nebo kopii pokladní účtenky či reklamačního protokolu či faktury. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může doklad vyhledat sám prodávající.

4.4. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, ideálně i číslo účtu pro vrácení kupní ceny v případě uznání reklamace).

4.5. Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (dodání nového zboží, dodání náhradního zboží, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky na bankovní účet, oprava zboží, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny). Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5. PRŮBĚH A ŘEŠENÍ REKLAMACE

5.1. Prodávající informuje zákazníka o způsobu posouzení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a potvrdí převzetí reklamovaného zboží.

5.2. Na posouzení a vyřízení reklamace má prodávající 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se zákazníkem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

5.3. O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky či elektronicky na zanechané kontaktní údaje neprodleně po posouzení reklamace.

5.4. Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží poměrně vzhledem k poškození zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno a to bankovním převodem, případně po domluvě se zákazníkem hotově nebo formou poukazu.

5.5. V případě, že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy a na vrácení částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

5.6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených přepravních nákladů spojených s podáním reklamace v obvyklé výši přepravy za obdobné zásilky.

6. KDY NELZE REKLAMOVAT

6.1 Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

6.1.1. použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů;

6.1.2 zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu;

6.1.3. vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením;

6.1.4. vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením;

6.1.5 vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. 8. 2021